Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a PortfoLion Kockázati Tőkealap Kezelő Zrt. tevékenysége során végzett, nem kizárólag munkáltatói adatkezelésen kívüli adatkezelési feltételeiről ad tájékoztatást.

1        Az adatkezelő és elérhetőségei

1.1        Az adatkezelő neve: PortfoLion Kockázat Tőkealap-kezelő Zrt. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. B épület V. emelet

Postacíme: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. B épület V. emelet

E-mail címe: info@portfolion.hu

Telefonszáma: + 36 1 298 3370

Fax: + 36 1 298 3303

Honlap: www.portfolion.hu

Az Adatkezelő adatvédelmi koordinátorának az adatai a következők:[1]

Neve: Bassa Judit

Postacíme: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. B épület V. emelet

E-mail címe: info@portfolion.hu

Telefonszáma: + 36 1 298 3370

Fax: + 36 1 298 3303

2        Az érintettek adatainak kezelése

2.1        Az Érintettek köre

Az Adatkezelő tevékenysége során az alábbi természetes személyek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezeli:

 1. panaszos (Panaszkezelési szabályzat alapján)
 2. bejelentő (Etikai Kódex alapján)

2.2        A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő az alábbi adatcsoportokba tartozó adatokat kezel az Érintettekről:

 1. panaszos (Panaszkezelési szabályzat alapján): név, állandó lakcím, levelezési cím, email cím, szerződésszám, ügyfélszám, egyéb azonosító, meghatalmazott neve, panasz kivizsgáláshoz szükséges egyéb adat.
 2. bejelentő (Etikai Kódex alapján): bejelentő neve, bejelentő lakcíme, bejelentett személy bejelentésben megadott érintett adatai

2.3        Az adatkezelés céljai

Az Adatkezelő a 2.2. pontban meghatározott adatokat az alábbi célból kezeli:

 1. Panaszkezelési szabályzat alapján panasz kivizsgálása és a szükséges intézkedések meghozatala;
 2. Etikai kódex szerinti munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer működtetése és a panaszok, bejelentések kivizsgálása.

2.4        Az adatkezelés jogalapjai és az adatok megőrzési ideje

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Adatkezelő jogos érdeke alapján kezeli, amelyek a következők:

Tevékenységgel kapcsolatos panaszok és bejelentések kivizsgálása, amely panaszkezelési és bejelentési rendszer működtetésére jogszabály nem kötelezi az Adatkezelőt, de önkéntes alapon ezeket a rendszereket működteti és adatkezelése során követi azon jogszabályok rendelkezéseit, amelyek kötelező adatkezelést írnak elő hasonló körben. (pl. 2013. évi CLXV. Törvény a panaszokról és közérdekű bejelentésekről 13-16. §, vagy 2014. évi XVI. Törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügy tárgyú törtvények módosításáról 2. melléklet 10. pont., 32. §, 23. §)

2.5        Az adatok megőrzési ideje

Az adatok megőrzésének ideje az alábbi:

 1. Panaszkezelési szabályzat alapján kezelt személyes adatok esetében a panaszbejelentéstől számított 5 év
 2. Etikai kódex alapján kezelt személyes adatok esetében a bejelentés kivizsgálását célzó eljárás lezárultáig, ill. az annak alapján foganatosított intézkedés (pl. munkáltatói fegyelmi intézkedés, hatósági vagy bírósági eljárás) jogerős lezárultáig, ill. ha abból követelés vagy igény származik a Társaság javára, akkor ezen követelés, igény elévüléséig. Ha a bejelentés kivizsgálását szolgáló eljárás alapján nem hoznak intézkedést, akkor az eljárás lezárultát követő 60 nap. Nem érintett bejelentett személyes adatait az Adatkezelő haladéktalanul törli.

3        A személyes adatok címzettjei

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait – a jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot Adatkezelőktől – harmadik személynek nem továbbítja.

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • informatikai szolgáltató megnevezése, (adatfeldolgozás célja: informatikai rendszer üzemeltetése): D-VISION KFT., Képviselője: Jancsó Richárd ügyvezető, Székhely: 1092 Budapest, Ráday utca 51. Adószám: 11894476-2-43

A személyes adatok fenti adatfeldolgozók részére történő továbbításával az Adatkezelő az Érintett adatait az Európai Gazdasági Térség államain (vagyis az Európai Unió tagállamain, Izlandon Norvégián és Lichtensteinen) kívüli harmadik országba nem továbbítja.

 • A Érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan

Az Érintett kérelmezheti Az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz való jog és a jogorvoslathoz való jog.

 • A hozzáféréshez kapcsolódó jog

A Érintett jogosult arra, hogy Az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. Az adatkezelés céljai az adott személyes adat vonatkozásában,
 2. Az érintett személyes adat kategóriái,
 3. Azon címzettek kategóriái, akinek az érintett személyes adatait közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, ill. nemzetközi szervezeteket (a harmadik országbeli címzettek, továbbá a nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítás esetén a Érintett jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy az adattovábbítás megfelelő garanciák mellett történik-e)
 4. Az érintett személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
 5. A Érintetett megillető érintetti jogok (helyesbítés, törlés vagy korlátozás joga, az adathordozhatósághoz való jog, valamint a tiltakozás joga az ilyen személyes adatok kezelése ellen)
 6. A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 7. Ha az adatot Az Adatkezelő nem a Érintettől szerezte, akkor a forrásra vonatkozó minden elérhető információ
 8. Az érintett személyes adatra vonatkozó automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is; ha történik ilyen természetű adatkezelés, akkor a tájékoztatásnak ki kell terjednie az alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és a Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha a Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a kért információkat széles körben használt elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha a Érintett másként kéri.

Az Adatkezelő a Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, Az Adatkezelő jogosult a Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Amennyiben a Érintett által megjelölt személyes adatot az Adatkezelő nem kezeli, úgy erről is köteles a Érintetett írásban tájékoztatni.

 • A helyesbítéshez való jog

A Érintett jogosult ahhoz, hogy a reá vonatkozó személyes adatok helyesbítését kérje. Amennyiben Érintettre vonatkozó személyes adatok hiányosak, úgy a Érintett jogosult a személyes adtok kiegészítését kérni.

A helyesbítéshez/kiegészítéshez kapcsolódó jog gyakorlása során a Érintett köteles megjelölni, hogy mely adatok pontatlanok, illetve hiányosak, továbbá köteles Az Adatkezelőt a pontos, teljeskörű adatról is tájékoztatni. Az Adatkezelő jogosult indokolt esetben a Érintetett felhívni arra, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa Az Adatkezelő számára.

A Érintett az adatok helyesbítését, kiegészítését indokolatlan késedelem nélkül teljesíti.

Az Adatkezelő a Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel a Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel Az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A Érintetett kérésére Az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

A Érintett jogosult indítványozni, hogy Az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(ka)t indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. A Érintett által megjelölt személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat Az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. Az Adatkezelő a személyes adatot (ideértve a különleges adatot is) a Érintett hozzájárulása alapján kezelte, a Érintett a hozzájárulását írásban visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. A Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs Az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez a Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak;
 4. Az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte,
 5. Az Adatkezelő által kezelt adatot Az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 6. Az Érintett az adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre.

Az Érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

A törléshez kapcsolódó jog gyakorlása esetén az Adatkezelő a 8. pontban meghatározott eljárási szabályok figyelembe vételével köteles eljárni.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, úgy a kezelt személyes adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről a Érintetett megfelelő módon tájékoztatja.

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő az érintett személyes adatainak törlésére köteles, Az Adatkezelő minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Érintett személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. Az Adatkezelő a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Érintett személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte.

Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A Érintetett kérésére Az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához;
 2. a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által Az Adatkezelőre telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez;
 3. közérdekből vagy Az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához;
 4. a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához;
 5. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés;
 6. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(k) kezelését, felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. A Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adat pontosságát);
 2. Az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte, de Érintett törlés helyett korlátozást kér;
 3. Az Adatkezelő számára az adatkezelés célja megszűnt, de a Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. A Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. ;

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Érintetett előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel Az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A Érintetett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

 • A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha:

 • az adatkezelés közérdekű vagy Az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy
 • az adatkezelés Az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
 • ideértve fenti adatkezeléseken alapuló profilalkotást is.

A fenti esetekben Az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, vagyis az adatokat törölni kell, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.

Az adathordozhatósághoz való jog azon személyes adatok tekintetében gyakorolhatók, amelyeket a Érintett az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, és

 • a Érintett hozzájárulásán vagy szerződéses jogalapon alapul az adatkezelés, és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

Az adathordozhatóság körében az Adatkezelő köteles ingyenesen az Érintett számára az adathordozót rendelkezésre bocsátani.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, Az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

Az adathordozhatóság körében tett Adatkezelői intézkedés nem jelenti az adatok törlését, azokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig az adatok kezelésére az Adatkezelő megfelelő céllal illetve jogalappal rendelkezik.

 • Eljárási szabályok az Érintetti jogok gyakorlása esetén

A hozzáférés, törlés, helyesbítés, korlátozás, tiltakozás továbbá adathordozhatóság esetén a következő eljárási szabályokat kell alkalmazni:

Az Érintett a kérelmét az adatvédelmi koordinátornál nyújthatja be.

A kérelem benyújtása írásban történhet elektronikus levél útján vagy papír alapon. Az Érintett köteles a kérelemben megjelölni, hogy a mely személyes adat vonatkozásában kéri az Adatkezelő intézkedését.

A kérelem a jelen Tájékoztató 1. sz. mellékletében meghatározott „Kérelem” elnevezésű nyomtatványon is benyújtható. Ha az Érintett a kérelmet nem nyomtatványon nyújtja be, akkor a kérelmet tartalma alapján kell elbírálni.

Az Adatkezelő az írásban benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül köteles kérelmet elbírálni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét, illetve a folyamatban lévő kérelmek számát, Az Adatkezelő a kérelem elbírálásának határidejét további 2 hónappal meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás tényéről, illetve okairól a Érintetett előzetesen tájékoztatni kell.

Amennyiben az Érintett kérelme megalapozott, az Adatkezelő a kért intézkedést az eljárási határidőn belül végrehajtja, és a végrehajtás megtörténtével kapcsolatosan írásbeli tájékoztatást ad a Érintett részére. Ha Az Adatkezelő a Érintett kérelmét elutasítja, köteles erről írásbeli határozatot hozni. Határozatában köteles megjelölni a döntés alapjául szolgáló tényállást, döntésének indoklását a megfelelő jogszabályok illetve eseti döntések bemutatásával, továbbá köteles a Érintetett az Adatkezelő döntésével szemben irányadó jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatni.

A Érintett az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos költségek megtérítésére kizárólag abban az esetben kötelezhető, amennyiben Az Adatkezelő az Érintetett a kérelme beérkezését követő 8 napon belül írásban tájékoztatta arról a körülményről, hogy kérelme túlzó jellegű, és ezzel egyidejűleg tájékoztatta az adminisztratív költség mértékéről, de az Érintett mindezen körülmények ellenére az igényét írásban fenntartotta. Az igény fenntartásának minősül, ha az Érintett az Adatkezelői tájékoztatás ellenére nem vonja vissza kérelmét 5 munkanapon belül vagy az ügyintézési határidő végéig.

A költségek viselésére kötelezett az Érintett a költséget vagy külön köteles megfizetni Az Adatkezelő által kibocsátott fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül.

Ha az Érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a vonatkozó fenti eljárási határidőt elmulasztja, úgy az Érintett a jogorvoslati lehetőségekkel élhet.

 • Jogorvoslathoz való jog

Panasztételi jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő (ideértve az Adatkezelő) általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetõségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Keresetindítási jog (Bírósághoz fordulás joga)

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.

Az Adatkezelővel, mint magyar adatkezelővel szemben, magyar bíróság előtt indítható per.

Amennyiben az Érintett az adatfeldolgozóval szembeni kíván bírósági eljárást kezdeményezni, úgy azt az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Az Érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.

Nonprofit szervezet kijelölésének lehetősége

A Érintettnek jogában áll a panasznak az Érintett nevében történő benyújtásával, bíróság előtti eljárás lefolytatásával a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet a magyar jognak megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

 • EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Tájékoztató 2018. május 25. napjától határozatlan időtartamra lép hatályba. A Tájékoztató hatályba lépésével minden korábban hatályos adatvédelmi tájékoztató hatályát veszti.

Budapest 2018. november 13.

[1] Ez a pont csak abban az esetben alkalmazandó, amennyiben az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselővel rendelkezik.

További letölthető anyagok PDF formátumban:

Kapcsolat

https://www.portfolion.hu/wp-content/uploads/2019/02/location-02.svg
Székhely:
MOM Park B épület V. emelet
(Bejárat az Alkotás utcai oldalról)
https://www.portfolion.hu/wp-content/uploads/2019/02/mail-02.svg
Központi e-mail cím:
Befektetést keresel startupodnak?
Küldd el jelentkezésed itt